บริการด้านทุนการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ส่วนกิจการนักศึกษาจัดบริการทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
“We Support Your Success 12345”
 Page of

ยอดผู้เข้าชม ครั้ง


ที่ตั้ง

งานบริการสวัสดิการ (ทุนการศึกษา)
ส่วนกิจการนักศึกษา
อาคารไทยบุรี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลาให้บริการ

08:30 – 16.30 น.
จันทร์ – ศุกร์

การติดต่อ

โทร: 075-673000 ต่อ 3148
หรือ 73148 (ภายใน)
Email: scholarwalailak63@gmail.com
Facebook: Scholar Walailak

Student Welfare Services (Scholarship) Division of Student Affairs, Walailak University.

Kwanjai Nakararueng Chanchai Chaichan Chatchathep Meekaew